Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

IkWordGroen B.V.,

Handelsnaam IkWordGroen

gevestigd aan de Langheckweg 24 6468EL te Kerkrade

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.IkWordGroen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IkWordGroen BV,. gevestigd aan de Langheckweg 24 te (6468EL) Kerkrade, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73535028, met de handelsnaan IkWordGroen”.

2.de koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van IkWordGroen afneemt, gebruik maakt van de diensten van IkWordGroen of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

3.Consument: de natuurlijk persoon die zaken van IkWordGroen afneemt, gebruik maakt van de diensten van IkWordGroen of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4.Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen IkWordGroen en de koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

5.Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door IkWordGroen uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

6.Bescheiden: alle door de koper aan IkWordGroen ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door IkWordGroen vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, digitale bestanden en andere gegevensdragers.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van IkWordGroen, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door IkWordGroen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de koper of derden geldt slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

3.Wanneer door IkWordGroen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat IkWordGroen onderhavige voorwaarden soepel toepast.

4.IkWordGroen behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de koper van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

5.Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met IkWordGroen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door IkWordGroen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6.Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IkWordGroen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

7.De koper kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien IkWordGroen dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst aan de koper ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1.Alle aanbiedingen en offertes van IkWordGroen zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. De prijzen in een offerte zijn maximaal 14 dagen geldig, na afloop van deze termijn kan de koper hierop geen aanspraak meer maken.

2.De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan IkWordGroen opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop IkWordGroen haar aanbieding baseert.

3,De op de website van IkWordGroen en in reclame en elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door IkWordGroen worden gewijzigd.

4.De inhoud van de opdracht c.q. de omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht respectievelijk de levering. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.De prijzen in de aanbiedingen en offertes van IkWordGroen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Europese overheden daaronder mede begrepen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen.

6.Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de koper verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de te leveren zaken. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)levertermijnen.

7.IkWordGroen aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de koper en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij IkWordGroen dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

8.IkWordGroen heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de koper in rekening te brengen, mits IkWordGroen de koper vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

9.Alle bij de offerte of aanbieding door IkWordGroen verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, modellen, voorbeelden, kleuren, maten en materiaalaanduidingen blijven te allen tijde eigendom van IkWordGroen en dienen op eerste verzoek van IkWordGroen te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door IkWordGroen gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door IkWordGroen gemaakte kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.

11.IkWordGroen kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met IkWordGroen eerst dan tot stand nadat IkWordGroen een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra IkWordGroen met instemming van de koper een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

2.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IkWordGroen anders vermeldt.

3.Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden IkWordGroen slechts, indien deze door IkWordGroen schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

4.Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

5.Elke overeenkomst wordt door IkWordGroen aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat IkWordGroen bevoegd is om de kredietwaardigheid van de koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht IkWordGroen van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft IkWordGroen het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal IkWordGroen de koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

 

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de koper.

2.Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, dient de koper ervoor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken.

3.Indien IkWordGroen gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan IkWordGroen ter beschikking heeft gesteld.

4.Indien IkWordGroen een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper IkWordGroen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. IkWordGroen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door IkWordGroen per transactie worden gefactureerd.

6.Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de koper op het moment van levering.

7.De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

8.Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt IkWordGroen zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de koper IkWordGroen in staat zal stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken alsnog te leveren. Een en ander, tenzij IkWordGroen uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

9.Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft IkWordGroen het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. IkWordGroen is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10.IkWordGroen is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper – vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

11.IkWordGroen behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Levering en installatie

 1. Alle door IkWordGroen genoemde data voor levering en Installatie van de zaken worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij IkWordGroen bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings- of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
 2. Overschrijding van de door IkWordGroen opgegeven leverings- of installatiedatum, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. De koper verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de zaken iemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen. Indien de zaken niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of alle overige kosten ter zake, in rekening gebracht worden bij de koper.
 4. Het risico voor verlies van of schade aan de zaken gekocht door de koper van IkWordGroen gaat over op de koper op het moment van aflevering.
 5. De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de zaken worden geplaatst.
 6. De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden van IkWordGroen of de door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege IkWordGroen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper IkWordGroen hiervan tijdig in kennis te stellen. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
 7. De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 1. De koper is jegens IkWordGroen verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de installatie van de zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

9.De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van IkWordGroen of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege IkWordGroen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper IkWordGroen hiervan tijdig in kennis te stellen.

10.Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

11.De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door en vrijwaart IkWordGroen voor alle aanspraken van derden ter zake:

13.IkWordGroen kan de verplichting tot installatie eenzijdig en zonder dat de koper in dat geval recht heeft op enige schadevergoeding ontbinden, indien de koper op de dag van installatie niet aan al zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. De ontbinding zal mondeling plaatsvinden door de betreffende installateur en zal vervolgens schriftelijk door IkWordGroen worden bevestigd.

14.IkWordGroen mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

 

Artikel 7. Prijswijzigingen

De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van overeenkomst en het moment van levering of Installatie sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde zaken verhogen. In dat geval is IkWordGroen gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

2.Indien de IkWordGroen van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de koper hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.Indien IkWordGroen de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is de consument gerechtigd de overeenkomst met IkWordGroen kosteloos te ontbinden, tenzij IkWordGroen aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de consument de overeenkomst met IkWordGroen in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de consument IkWordGroen binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

 

Artikel 8. Facturatie en betaling

1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling door de koper van de overeengekomen prijs, als volgt te geschieden: 100% 1 dag voor montage tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3.De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke IkWordGroen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Voor consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door IkWordGroen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

4.Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is IkWordGroen bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien IkWordGroen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.

5.In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van IkWordGroen en de verplichtingen van de koper jegens IkWordGroen onmiddellijk opeisbaar.

6.Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.IkWordGroen is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met IkWordGroen gesloten overeenkomst.

9.Indien de koper, niet zijnde een consument, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op IkWordGroen heeft, dan ziet de koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door IkWordGroen geleverde zaken blijven eigendom van IkWordGroen totdat het door de koper verschuldigde bedrag, volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso-kosten.
 2. Zolang de koper de facturen nog niet geheel heeft voldaan, is de koper verplicht uiterste zorgvuldigheid te betrachten ter zake van de geleverde zaken.
 3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de geleverde zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot deze zaken verlenen.
 4. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde zaken aan IkWordGroen toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van de koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, IkWordGroen hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat de zaken eigendom zijn van IkWordGroen.
 5. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van de zaken aan IkWordGroen toebehoort, IkWordGroen in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop de zaken zich bevinden. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de zaken eigendom zijn van IkWordGroen.
 6. Indien de zaken binnen 30 dagen na installatie niet volledig zijn betaald, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten is IkWordGroen gerechtigd de zaken die zich onder koper bevinden en in eigendom aan IkWordGroen toebehoren, onmiddellijk onder zich te nemen, waartoe koper IkWordGroen bij deze een onherroepelijke volmacht verstrekt. De schade die IkWordGroen zal lijden, ten gevolge van deze tekortkomingen, waaronder de kosten van demontage, dient door koper te worden vergoed. De kosten van demontage bedragen alsdan minimaal 15 % van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

1.Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is IkWordGroen, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2.Voorts is IkWordGroen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

3.De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met IkWordGroen op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens IkWordGroen nog niet is uitgevoerd.

4.Bedragen die IkWordGroen vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen IkWordGroen reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan IkWordGroen verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is IkWordGroen gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is IkWordGroen eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.Indien IkWordGroen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

2.IkWordGroen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

3.IkWordGroen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken niet via IkWordGroen heeft plaatsgevonden. IkWordGroen aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken door een – al dan niet door IkWordGroen aangewezen en/of voorgedragen – derde heeft plaatsgevonden.

4.IkWordGroen is niet aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de koper ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.

5.IkWordGroen is niet aansprakelijk voor volgens de koper esthetische tekortkomingen aan en kleurverlies en/of verandering van de zaken en voor schade door krasvorming op dakpannen of andere dak elementen welke het gevolg is van de werkzaamheden bij de installatie die door IkWordGroen of de door IkWordGroen aangewezen installateur zijn verricht.

6.IkWordGroen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij IkWordGroen – zijn voor rekening en risico van de koper. IkWordGroen is ter zake nimmer aansprakelijk

8.Door IkWordGroen (al dan niet in opdracht van de koper) afgegeven adviezen hebben slechts te gelden als globale indicatie(s). IkWordGroen is derhalve niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van niet behaalde rendementen c.q. het niet bereiken van door IkWordGroen gecalculeerde besparingen.

9.IkWordGroen is nimmer aansprakelijk voor schade of service indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan IkWordGroen in verband met de aard van de overeenkomst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

10.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van IkWordGroen.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

1.IkWordGroen is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door IkWordGroen of in opdracht van IkWordGroen vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door IkWordGroen of in opdracht van IkWordGroen vervaardigde bescheiden en dergelijken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.

2.De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan IkWordGroen voorbehouden.

3.Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door IkWordGroen of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van IkWordGroen. Zij mogen door de koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

4.Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de koper niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

5.Door het verstrekken van gegevens aan IkWordGroen verklaart de koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij IkWordGroen in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.

6.Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

 

Artikel 13. Kwaliteit en conformiteit

1.IkWordGroen ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.

2.Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door IkWordGroen te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.

3.Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 14. Reclames en garanties

1.Niettegenstaande de rechten die de wet met betrekking tot non-conformiteit aan de consument toekent, worden alle door IkWordGroen geleverde – maar niet door haar vervaardigde – zaken, slechts geleverd met die garantie die door de desbetreffende fabrikant aan de consument wordt verstrekt (“fabrieksgarantie”), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.Indien een toeleverancier van IkWordGroen op geleverde of te verwerken zaken, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de koper uit de overeenkomst met IkWordGroen voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de koper. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn. IkWordGroen is verplicht de koper schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.

3.De koper verliest diens (garantie)rechten jegens IkWordGroen, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart IkWordGroen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

4.De koper is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan IkWordGroen te melden.

5.Indien de koper IkWordGroen niet binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

6.Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan IkWordGroen. Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (6) maanden na levering ingediend worden.

7.De koper dient IkWordGroen in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.

8.Indien de reclame naar het oordeel van IkWordGroen gegrond is, en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal IkWordGroen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, een en ander naar keuze van IkWordGroen.

9.Op door IkWordGroen geleverde zaken wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze zaken vastgestelde periode.

10.Zaken die in opdracht van de koper op maat worden gemaakt en door IkWordGroen worden geleverd kunnen niet aan IkWordGroen worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door IkWordGroen wordt aangegeven.

Artikel 15. vergunningen en ontheffingen

Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat IkWordGroen de koper zal ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de koper zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. IkWordGroen kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar IkWordGroen geen invloed op kan uitoefenen. IkWordGroen is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming.

Artikel 16. Annulering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met IkWordGroen te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met IkWordGroen gesloten overeenkomst te beëindigen.

Bij het niet tijdig aanleveren van documenten bij de financieringsinstantie en de looptijd van de aanvraag langer dan 6 maanden in beslag neemt, heeft IkWordGroen het recht de overeenkomst te ontbinden en een onkostenvergoeding van 20% van de aanneemsom in rekening te brengen.

Artikel 17. Retentierecht

IkWordGroen kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐) resultaten van de dienstverlening van IkWordGroen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan IkWordGroen verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 18. Overmacht

1.Ingeval er sprake is van overmacht is IkWordGroen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

2.Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van IkWordGroen, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van IkWordGroen waardoor IkWordGroen de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.

3.Indien IkWordGroen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

4.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

 Artikel 19. Service voorwaarden

De garantietermijn op installatiewerkzaamheden is conform offerte. Onder de installatiewerkzaamheden worden de volgende werkzaamheden opgenomen: meterkastwerkzaamheden, bevestiging van buizen en buisclips, montage van kabelwerk, montage van omvormer en toebehoren, montage van zonnepanelen inclusief eventuele optimizers of micro-omvormers. Aanspraak op garantie kan enkel gemaakt worden met de originele factuur.

Onder de servicevoorwaarden gelden het kosteloos vervangen van:

Vervanging enkel en alleen onder voorwaarde dat de producent de fabrieksgarantie (kan) verlenen. Deze service start op datum van oplevering. De koper dient IkWordGroen schriftelijk binnen 5 dagen na constatering van het defect of uitval IkWordGroen in kennis te stellen. Er dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het betreffende probleem of uitval. IkWordGroen zal ernaar streven om binnen 5 werkdagen een werknemer of derde partij in te schakelen om het probleem of defect te analyseren of constateren en de aanspraak op fabrieksgarantie op te starten. De looptijd is een streven en kan tot 30 dagen worden verlengd.

Zodra het vervangende product bij IkWordGroen in bezit is, zal er een afspraak worden gemaakt voor het vervangen van desbetreffend product.

IkWordGroen is niet verantwoordelijk voor het leveren van vervangende producten wanneer de fabriek / leverancier in surseance van betaling is, failliet is of geen fabrieksgarantie erkend. De kosten voor arbeid welke door IkWordGroen worden gedragen, zijn begrensd op maximaal €200,- per installatie. Wanneer de kosten hoger uitvallen zal IkWordGroen een vrijblijvende kostenindicatie opstellen ter goedkeuring van de koper.

Elektronische uitleesmogelijkheden op afstand vallen niet onder deze overeenkomst evenals het (opnieuw) tot stand brengen van verbindingen met server, routers en wifiverbindingen.

Verkleuring, corrosie of afwijking van kleur van geleverde materialen vallen niet onder deze voorwaarden en worden nadrukkelijk uitgesloten.

Op de service voorwaarden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op alle tussen IkWordGroen en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3.Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.

Artikel 22. Prognoses en calculaties

IkWordGroen streeft ernaar om opbrengstprognoses en (toekomstige)besparingen zo accuraat mogelijk te berekenen. Aan deze calculaties en prognoses kunnen geen rechten ontleend worden. Afwijkingen van opbrengsten en besparingen kunnen nimmer verhaald worden op IkWordGroen. Deze dienen enkel ter indicatie. IkWordGroen is niet aansprakelijk voor verandering van regelgeving welke van invloed kunnen zijn op verdiensten en opbrengsten.

 

 

 

—————————–